WordPress | Restore หลังจาก Backup

จากบทความ http://demo.doanytech.com/backup-wordpress-อย่างไร-ไม่ให้พลาด/ มาถึงบทความนี้จะเป็นการ Restore WordPress ที่ได้การ Backup เก็บไว้ จะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลยครับ

เมือสำรองข้อมูลของ WordPress จะมี 2 สิ่งที่ได้มาคือ Database และ File ของ WordPress เราจะมาเริ่มที่การ Restore ที่ละขั้นตอนกัน

Restore Database

1. สร้าง Database เปล่าๆ ขึ้นมา 1 Database ด้วย Tools ต่างๆ เช่น MySQL Workbench หรือ PhpMyAdmin เป็นต้น ในตัวอย่างใช้ MySQL Workbench

Login เข้าสู่ Database ด้วย User ที่มีสิทธิสร้างฐานข้อมูล แล้ว Run SQL Command ตามด้านล่างนี้

CREATE DATABASE wordpress_restore;
CREATE USER wordpress_restore_user@localhost IDENTIFIED BY ‘wordpress_restore_user’;
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_restore.* TO wordpress_restore_user@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;

หลังจาก Run SQL เรียบร้อยแล้วจะได้ ฐานข้อมูลเปล่าๆ ที่ยังไม่มี Table ใดๆ

2. เปิด SQL File ที่ได้จากการสำรองข้อมูลเอาไว้ เพื่อทำการแก้ไข้ชื่อฐานข้อมูลใหม่


— Database: wordpress_restore

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก

3. ไปที่ MySQL Workbench เพื่อทำการ Import SQL file ที่ได้ทำการแก้ไขในขั้นตอนที่ 2

  • 3.1 Click ที่ Tab administrator
  • 3.2 Click ที่ Menu Data Import/Restore
  • 3.3 ใน Tab Import from disk ให้เลือก Import from Self-contained File
  • 3.4 Click ปุ่ม 3 จุด (…) เพื่อ Brown File SQL ที่แก้ไขในขั้นตอนที่ 2
  • 3.5 เลือก ฐานข้อมูลเปล่าๆ สร้างในขั้นตอนที่ 1
  • 3.6 Click ที่ Tab Import Progress เพื่อเปลี่ยน TAB
  • 3.7 Click Start Import

Import สำเร็จ

กลับไปตรวจสอบที่ Tab Schemas และ Refresh ฐานข้อมูลจะ มี Table ของ Wprdpress ถูกสร้างขึ้น

4. ถ้ามีการแก้ไข URL ของ WordPress ให้ไปเปิด Table wp_options

Restore File

1. หลังจากทำการ Backup File เรียบร้อยแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลให้ทำการแก้ File wp-config.php

2. ทำการ Upload File ไปยัง Host

ทดสอบการ Restore

access url ที่ทำการ Restore ว่าสามารถเปิดหน้าเว็บ WordPress ได้หรือไม่ ถ้าเปิดได้จึงจะทำการ Restore เรียบร้อย

สรุป

การ Restore WordPress อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่อง Database และ PHP ดังนั้นจึงควรศึกษาเรื่อง MySQL Database และ PHP เพื่อที่จะเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาของ Wordpess ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการ Restore ส่วนสำคัญคือ Restore Database ซึ่งต้องทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่ เนื่องจากฐานข้อมูลเดิมอาจจะเสียหาย หรือใช่งานไม่ได้แล้ว และเมื่อมีการเปลี่ยนฐานให้มูลใหม่ให้จำไว้เสมอว่าต้องแก้ไข wp-config.php ให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลใหม่ และต้องไม่ลืมตรวจสอบ url ว่าเป็น url ใหม่หรือไม่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*