• Set up a basic Postfix SMTP Server

  Postfix เป็น MTA (Message Transport Agent) ใช้ในการรับส่ง e-mail และเป็น Open Source สามารภใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในบทความนี้จะเป็นเนื้อหา การติดตั้ง ตั้งค่า เพื่อให้ Postfix รับและส่ง Email ได้โดยใช้งาน CentOS 8 Server บน Digital […]

 • Add / Create SFTP user for CentOS 8

  SFTP เป็นคำย่อของ Secure File Transfer Protocol เป็นการสื่อสารบนระบบ Internet ที่ออกมาเพื่อการรับส่ง File ผู้ใช้ (User) ปกติจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง Server ผ่าน SFTP ได้ ผู้ดูแลระบบที่เป็น System Admin จะต้องดำเนินการตั้งค่าให้กับผู้ใช้ก่อน ผู้ใช้จึงใช้งาน SFTP ได้ สิ่งที่จำเป็นต้องมี […]

 • Add / Create a Sudo user for CentOS 8

  sudo user เป็น user ที่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกับ root user เพื่อปกป้อง root ให้มีการใช้งานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพราะ root เป็น user ที่สามารถทำทุกอย่างบนเครื่อง server ได้ วิธีการสร้าง sudo user เปิด Terminal ขึ้นมาจากนั้น log in […]

 • Go Weekly Tutorial : Data Type

  Data Type คือชนิดของข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรม มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องระบุ Data Type ให้กับข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการประมวลผลของโปรแกรม Data type in Go ประเภทข้อมูลของภาษา Go แบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่คือ ฺBasic Data Type Aggregate Data Type Reference Type Interface […]

 • Checksum on Windows 10

  Checksum เป็น Cryptographic ที่ใช้สำหรับตรวจสอบ File ที่ Download มาว่าตรงตามต้นทางที่ส่งมาหรือ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงไฟล์ ถ้าไฟล์มีการปลอมแปลงจะทำให้ checksum ไม่ตรงกับต้นทางที่ให้มา เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ Checksum มีอยู่หลากหลาย ทุกเครื่องมือใช้ Hash Algorithm เดียวกันจึงได้ผล Checksum เดียวกันเสมอ รายชื่อ Hash Algorithm MD2 […]