Idea | ส่งภาพและเสียงไร้สาย

หลักการและเหตุผล

การกระจายเสียงในที่สาธารณะ Public Address System (PA) มีอยู่ 3 แบบหลักๆ ที่ใช้คือ
– แบบสาย
– แบบไร้สาย
– แบบผสม
แบบสาย เป็นระบบที่ต้องใช้สายส่งสัญญาณระยะทางจะขึ้นอยู่กับกำลังของเครื่องส่ง ถ้าต้องการให้เสียงไปได้ไกลมากๆ สามารถติดตั้งระบบทวนสัญญาณได้
แบบไร้สาย เนื่องจากบางพื้นที่ไม่สามารถเดินสายสัญญาณได้ เช่น ภูมิเขา ป่าไม้ เป็นต้น ระบบไร้สายจึงถูกนำมาใช้ แต่ระบบไร้สายจะใช้งานได้เมื่อได้รับอนุญาติให้ใช้คลื่นความถี่แล้วเม่านั้น จึงมีความยุ่งยากในการใช้งาน
แบบผสม เป็นประยุกต์สองแบบแรกเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน

เนื่องจาก แบบไร้สาย ต้องได้รับอนุญาติให้ใช้งานคลื่นความถี่วิทยุ จึงมีข้อจำกัดในการทำระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย

องค์ความรู้ที่ต้องศึกษา

  • UDP Protocol
  • Java Multimedia
  • Analog to Digital Convertor and Digital to Analog Convertor
  • Wireless LAN Network
  • Raspberry PI
  • Solar cell system
  • LED Display

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*